De Medezeggenschapsraad bestaat uit enkele ouders en teamleden. De taak van de MR is om met de directeur te spreken over diverse beleidsonderwerpen. De MR heeft daarbij instemmings- of adviesrecht.

In de cultuur van SBO de Cirkel heeft de MR een rol waarbij de dialoog centraal staat. Hiermee wordt bedoeld dat de directie en de ouders het prettig vinden om met elkaar in gesprek te zijn over onderwerpen die aandacht nodig hebben. Niet enkel omdat het ‘hoort’, maar vooral om zodoende invulling te geven aan de kernwaarden van betrokkenheid en verbinding.

Voorbeelden van onderwerpen met instemmingsrecht van de MR:

 • De hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
 • Vaststelling van de onderwijstijd
 • De schoolgids
 • De wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang: lunch en pauze
 • Vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
 • Vaststellen van het schoolplan

De heeft ook adviesrecht uitbrengen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de verkeersveiligheid rond de school
 • de invulling van het schoolreisje of excursies
 • de hoeveelheid huiswerk
 • formatieplan
 • keuze van een lesmethode
 • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)