Passend Onderwijs – Wat wordt ermee bedoeld?

Ieder kind verdient een passende plek in het onderwijs. Dit onderwijs biedt LEV-WN op 25 scholen. Het is onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zij leren daar allerlei basisvaardigheden en ontwikkelen hun persoonlijkheid. Dit leidt tot een brede ontwikkeling. Het centrale doel daarbij is een goed aansluitende opleiding in het voortgezet onderwijs.

Soms lukt het niet meer in het regulier onderwijs, ondanks extra inspanningen en aanvullende ondersteuning, arrangementen. Dan kan het speciaal (basis)onderwijs in beeld komen, dat is dan de plek waar het meest passende onderwijs kan worden geboden aan het kind. In het speciaal (basis)onderwijs is meer ruimte voor de eigenheid van het kind, er is meer onderwijstijd, de groepen zijn klein(er) waardoor er meer  aandacht mogelijk is van de specialisten welke bij ons aan het werk zijn.

Instromen in het speciaal (basis)onderwijs verloopt via een stappenplan. Dit stappenplan kan per samenwerkingsverband (cluster van scholen in een bepaalde regio) enigszins verschillen. Informeer hierover bij uw basisschool òf neem contact op met ons, wij kunnen u helpen om hier zicht op te krijgen.

Passend Onderwijs & Christelijke identiteit van scholen

SBO de Cirkel is een voluit christelijke, gereformeerde school voor speciaal basisonderwijs. Veel van onze schoolouders kiezen bewust voor de Cirkel omdat zij dit een fijne, veilige school voor hun kind vinden in lijn met hun eigen levensovertuiging. Dit is gebaseerd op de christelijke identiteit. De veiligheid op school wordt ervaren in het christelijk pedagogisch klimaat en het concreet invulling geven aan de christelijke waarden en normen. Juist voor deze kinderen – die veelal in zekere mate kwetsbaar en gevoelig voor invloeden van anderen zijn – is SBO de Cirkel een heel goede plek. Het is belangrijk om hierover in gesprek te blijven met de intern begeleider  en de externe ondersteuners in de basisschool. Dit om zodoende de route naar de Cirkel te kunnen realiseren.

Meer weten over Passend Onderwijs?

Op de website www.passendonderwijs.nl kunt u meer informatie ontvangen over de achtergronden en werkwijzen van Passend Onderwijs.