Koersplan 2014-2018. Dit Koersplan beschrijft de visie, missie en speerpunten van SBO de Cirkel voor de jaren 2014-2018.

Schoolplan SBO de Cirkel – LEV-WN 2014-2018

Overzicht uitstroomresultaten leerlingen. Bijgaand een overzicht van de schoolverlaters van de achterliggende seizoenen hetgeen een indicatie biedt van het uitstroomniveau van onze leerlingen.

Uitstroomgegevens schoolverlaters

Ondersteuningsplan SBO de Cirkel. Dit plan geeft weer wat de mogelijkheden zijn van onze school tav Passend Onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel SBO de Cirkel-1 kopie 2

 

Notitie Burgerschapsontwikkeling op SBO de Cirkel

Wij vinden de ontwikkeling van leerlingen tot actieve burgers belangrijk.  Ons onderwijs is daarop gericht. In de bijgevoegde notitie wordt dit toegelicht.

Burgerschapsontwikkeling op SBO de Cirkel

 

Gedragsprotocol

Wij willen een school zijn waar iedereen zich veilig weet en ervaart. Vooraf aan de start van de schooltijd op de Cirkel bespreken wij met de ouders onze mogelijkheden en grenzen. In deze notitie wordt dit beschreven.

Gedragsprotocol