Wij willen een veilige school zijn.

Voor onze leerlingen en medewerkers. Het is één van onze kernthema’s waaraan wij veel aandacht besteden, door hieraan een leerstofaanbod te koppelen, echter ook duidelijk te zijn over hoe wij met elkaar omgaan. Dit is samengevat in een protocol wat voor iedere leerling, personeelslid en ouder van toepassing is. Wij vertellen hierover onderstaand op hoofdlijnen.

 

Wat doen wij met de leerlingen rond het begrip veiligheid?

Dit wordt gedaan door het structureel toepassen van lessen rond de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Door zicht op zichzelf te bieden en zich te leren verplaatsen in de ander, willen wij bereiken dat onze leerlingen niet alleen weten, maar ook ervaren wat de begrippen veiligheid, autonomie en relatie betekenen.

Protocol, een stappenplan om zo optimaal mogelijk met elkaar samen te werken

Er is op school een protocol aanwezig waarin wordt beschreven hoe wij goed gedrag willen bevorderen en hoe er op grensoverschrijdend gereageerd wordt. Dit is ter inzage opvraagbaar bij de schoolleiding.

Grensoverschrijdend gedrag, wat is dit en hoe gaat het dan?

Samengevat bedoelen wij hiermee fysiek of verbaal gedrag dat bedreigend is tegen medeleerlingen, schoolouders, personeel en andere aanwezige personen in school, alsmede zichzelf.  Wanneer dit plaatsvindt wordt dit vermeld in het dossier, worden ouders opgeroepen voor gesprek en wordt het afhankelijk van de ernst gemeld bij de daarvoor bedoelde instanties en in uiterste geval ook bij de politie. Fysiek geweld wordt op school niet getolereerd, in de regel leidt dit tot schorsing en bij herhaling dan wel ernstige situatie tot verwijdering. Dit kan enkel plaatsvinden na instemming van de Directeur-bestuurder van GPO-WN, de Leerplichtambtenaar en Onderwijsinspecteur; In sommige situaties wordt ook de Vertrouwensinspectie betrokken.

Bezorgd, vragen, etc. … bij wie kunt u hiermee terecht?

In eerste instantie bij de directeur (Nico Buchner), zorgcoördinator (Bertha Aalbers) en bij de intern vertrouwenspersoon (Dineke Mewe). In de Jaarinfo staan instanties vermeld voor specifieke onderwerpen.